Αναζήτηση προγράμματος οδήγησης από το ID ή το όνομα της συσκευής σας

Γνωστά συσκευές:165022367

Η τελευταία γνωστή πρόγραμμα οδήγησης: 23.12.2020

Ad

CRYORIG A40 Review

IntroductionThe first decаde of thе 2000’s wаs the mоst prоspеrous аge of PC DIY and Ovеrclоcking. That was exаctly the time whеn CRYORIG was offіcially fоunded. CRYORIG teаm has wоrked both dirеctly and indirеctly with brаnds such as Thermalright, Prolimatech, Phanteks and some more. But the ambitіons and grеat potеntial mаde diffеrеncе and they dеcidеd to mаke a nаme fоr thеm.


CRYORIG is nоw succеssful mаinly becаuse of their sоlіd lіne-up of hіgh pеrfоrmаnce cооling products. Thеy hаve bееn rapіdly expаndіng into vаriоus markеts. Tоday we аre gоing to lооk clоsеr at CRYORIG A40. It usеs the sаme hybrіd dеsign аs the A40 Ultіmаtе and A80 оffеrіngs. Thе mаin dіffеrеnce cаn be fоund in the mоre affоrdаble nаture of thе A40. Not to waste the time, let’s start from the usual point of our rеviеws, whіch is Packaging and Contеnts.


Packaging and Contents


You get your CRYORIG …

Crucial officially introduced a series of SSD-drives v4

Solid State Drives Crucial v4, informal shipments of which began in May, the day before were added to the price lists of dozens online stores across Europe, as well as clearly stated on the website crucial.com. This series is designed as a compromise between high performance devices Crucial m4 and slow by today's range hard drives.Developer (Micron) is positioning 2.5-inch drives v4 as an inexpensive solution for computer systems of class mainstream and PCs, collected before 2011, when it received widespread Interface SATA 6 Gb / s. New items have the connector SATA 3 Gb / s and are characterized by maximum read / write speeds in the range 230/190 MB / s. The claimed amount of IO operations per second (IOPS, 4 KB blocks) is small — 10,000 for reading and writing at up to 4000. Retain the support TRIM operation, operating systems Windows, Linux and Mac.


Technical details are set out by the manufacturer rather sparingly, and yet such information as the controller model and …

Encouraging Forecasts for Ultrabooks

Notebooks and netbooks, which have been the pioneers in the field of portative devices in the recent past, are now considered to be regular gadgets available practically for all people. IT market is oversaturated with the offers from different companies that produce those devices. Growing competition makes those companies invent new strategies in the development of notebooks, providing customers with more impressive performance and stunning design. The end of 2011 and beginning of 2012 was marked by the launch of new notebook generation, the generation of ultrabooks. The mass production of ultrabooks is prognosticated for the mid 2012.


The developers of portative devices took the challenge to combine the functional characteristics of ultrabooks with their ultrafine design. Such companies as HP, Lenovo, Dell, Acer, and Asustek can be called the pathfinders in this technological sphere and their masterpieces have seen the light already in the end of 2011. The representatives of …

Network adapters nVidia, λίστα μοντέλων

Επιλέξτε το μοντέλο σας Network adapters από μια εταιρεία nVidia από τη λίστα 5 μοντέλα που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα. Στη βάση δεδομένων μας πάνω από 7595 οδήγησης που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν.

Δημοφιλείς κατηγορίες του προγράμματος οδήγησης Network adapters nVidia