Αναζήτηση προγράμματος οδήγησης από το ID ή το όνομα της συσκευής σας

Γνωστά συσκευές:165022367

Η τελευταία γνωστή πρόγραμμα οδήγησης: 23.12.2020

Ad

Samsung Intrоduces Far-reaching Vеrtical NAND Mеmory Sоlutіons

Samsung Electronics has annоunced new Vertical NAND mеmory solutiоns and technоlogy. These solutiоns will be at the fоrefront of enаbling today's most dаta-intensіve tasks such as high-performаnce computing, mаchine leаrning, real-time anаlytics and pаrallel cоmputing. Gyoyoung Jin clаims that their nеw highly advаnced V-NAND tеchnolоgies will оffer smarter solutions for grеater value by prоviding high data prоcessing spеeds, incrеased system scalаbility and ultra-low lаtency for the mоst demanding cloud-bаsed applicаtions.


Samsung has been wоrking to enаble 1Tb V-NAND chip cоre mеmory technologies to rеalize one tеrabit of capаcity on a single chіp using a V-NAND structure. The аrrival of a 1Tb V-NAND chip next yеar will enаble 2TB of memоry in a sіngle V-NAND packаge.


Samsung is also sаmpling the іndustry's first 16-terabyte (TB) NGSFF SSD, whіch will greatly imprоve the mеmory stоrage capаcity and IOPS (input/output …

Noctua NH-D9L Review

So let’s review an alternative cooling system Noctua NH-D9L which is in many ways similar to the previously released Noctua NH-U9S. It is at least attractive because it is a miniature copy of Noctua NH-D15. But the question is: why was it needed to release two models with similar parameters and effectiveness in the 92mm fan cooler segment, which is not the most popular one.


Equipment

Packaging is on the highest level traditional for Noctua. All the necessary information is presented on the box sides. The following components are included in addition to a radiator and a fan:

• reinforcement plate for Intel LGA115h sockets; • mounting studs for Intel LGA2011 and LGA 2011-3 sockets; • mounting feet and plastic stands for the Intel sockets; • mounting feet, plastic stands and screws for the AMD sockets; • knurled nuts to secure the feet on the Intel sockets; • additional brackets for mounting the second fan; • silicone gaskets for fans; • crosshead …

Intel Unveils Power-Saving Silvermont Architecture

Intel has just unveiled its new advanced working out: power-saving and high-efficient microarchitecture codenamed Silvermont. According to Intel, this architecture is primarily targeting devices with low power consumption and can embrace a vast production segment, starting from smartphones and finishing with datacenters. Silvermont is ready to demonstrate a threefold increase of performance and fivefold decrease of power consumption (with preservation of erstwhile efficiency), if compared with the current generation of Intel Atom cores.Intel Silvermont has been elaborated in compliance with the norms of 22 nm technological process with the implementation of 3-D Tri-Gate transistors. The employment of new progressive techniques promotes for enhancing the operation speed and reducing energy demand of products which use Silvermont as the basis. Multi-core architecture with the support of up to eight cores ensures higher bandwidth, lower latency and more efficient operation on …

Fresco Logic, μια λίστα με τις κατηγορίες συσκευών

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζονται με μια λίστα του εξοπλισμού, η εταιρεία παραγωγής του Fresco Logic. Μπορείτε να κατεβάσετε πρόγραμμα οδήγησης από τα ακόλουθα τμήματα: Others devices, USB devices, Videocards. Για λήψη του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία εξοπλισμού.

DevID : : Fresco Logic