Ad

Хайлт жолооч нар "Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2"

Компьютер болон зөөврийн компьютер

Олсон PC 609

Intel Corporation Intel powered classmate PC

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 124

Intel Corporation CedarTrail Platform

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 33

Intel Corporation S5520SC

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 46

Intel Corporation Calistoga ICH7M Chipset

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 51

Intel Corporation SandyBridge Platform

Үйлдвэрлэгч: Intel Corporation
Төхөөрөмжүүд: 102

Төхөөрөмж

Бүх олсон төхөөрөмж 1

Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2

Доор дарж үзнэ үү жолооч нь:
Windows
Vista
Windows
XP x64
Windows
XP
Windows
Windows
2003